Supraveghere Video

NOTA INFORMARE SUPRAVEGHERE VIDEO

Vă informăm că SC KHOUROSH COMPUTERS SRL, 28006747, J40/1287/09.02.2011, Sediu Social: Intrarea Panificatiei 8 Bucuresti, Tel: 0720 610 938, E-mail: saeed_b53@yahoo.com; Web: https://www.laptopreparatii.ro/ , reprezentată prin Birjandi Saeid, Administrator, (Operatorul), prelucrează datele dvs. cu caracter personal (imaginea) prin intermediul mijloacelor de supraveghere video (CCTV) amplasate în afara și în sediul SC KHOUROSH COMPUTERS SRL. Scopul prelucrării: monitorizarea accesului persoanelor în sediul SC KHOUROSH COMPUTERS SRL, al asigurării securității spațiilor, bunurilor și informațiilor companiei, precum și al siguranței persoanelor (angajaților, clienților și vizitatorilor) aflate în sediul SC KHOUROSH COMPUTERS SRL. Temeiul legal/juridic: – Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, – Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003, aprobate prin HG nr. 301/2012, cu modificările și completările ulterioare, – Regulamentul nr. 679/2016 privind protecția persoanelor în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (RGPD) – Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulație a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (RGPD). Destinatarul datelor dvs. cu caracter personal: Operatorul – SC KHOUROSH COMPUTERS SRL SRL. Imaginile înregistrate nu sunt divulgate/dezvăluite terțelor persoane, cu excepția situațiilor săvârșirii unor fapte de încălcare a legislației în vigoare. În astfel de situații, datele respective vor putea fi puse la dispoziția organelor judiciare și a altor instituții abilitate prin lege să solicite aceste informații, la cererea expresă a acestora. Datele dvs. cu caracter personal (imaginea), prelucrate de Operator prin utilizarea mijloacelor de supraveghere video (CCTV) nu vor fi transferate în străinătate. Sistemul de supraveghere video (CCTV) este un sistem static, cu funcție înregistrarea imaginilor, echipat cu senzori de mișcare, putând înregistra orice mișcare detectată cu camerele instalate. Toate camerele sunt funcționale 24/24 ore, 7 zile pe săptămână.

Durata de stocare a datelor dvs. obținute prin intermediul sistemului de supraveghere video (CCTV) este de maxim 30 de zile calendaristice, cu excepția situațiilor expres reglementate de lege sau a cazurilor temeinic justificate. La expirarea perioadei de stocare datele se șterg prin procedură automată în ordinea în care au fost înregistrate. Conform prevederilor Regulamentului nr. 679/2016, aveți dreptul de a solicita Operatorului, în ceea ce privește datele dvs. cu caracter personal, accesul la acestea, rectificarea sau ștergerea acestora sau restricționarea prelucrării, dreptul de a vă opune prelucrării, precum si dreptul la portabilitatea datelor. Pentru exercitarea drepturilor menționate, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată, după cum urmează: a) prin poșta la adresa sediului social: SC KHOUROSH COMPUTERS SRL, BUCURESTI, Intrarea Panificatiei 8. b) prin depunere personală la sediul din Intrarea Panificatiei 8 Bucuresti. b) prin e-mail: saeed_b53@yahoo.com . Aveți de asemenea dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal la sediul acesteia din B-dul G-ral Gheorghe Magheru nr. 28-30, sector 1, București, cod poștal 0103336, e-mail: anspdcp@dataprotection.ro, dacă vă considerați lezat de prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal de către Operator. Întrucât prelucrarea datelor dvs. (imaginea) prin intermediul sistemului de supraveghere video (CCTV) are un caracter obligatoriu prin lege (a se vedea în acest sens Temeiul legal/juridic de mai sus), respectiv având în vedere atenționarea făcută de către Operator prin pictogramele și Notele de informare aferente, afișate în locurile monitorizate, poziționate astfel încât să poată fi văzute de orice persoană care intenționează să intre în sediile Operatorului, considerăm că persoanele aflate în spațiul supravegheat video și-au exprimat în mod tacit acordul de prelucrare a datelor persoane (imaginea) ce le aparțin, prin accesarea/intrarea și aflarea lor în spațiile monitorizate. În cazul in care persoana în cauză nu este de acord cu prelucrarea datelor sale (imaginii) sau refuză să furnizeze datele respective, aceasta se obligă să nu intre în sediile/spațiile Operatorului, respectiv în cazul în care a intrat în spațiul monitorizat video, să părăsească zona de monitorizare. Prelucrarea efectuată de Operator nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automată, și nu are ca scop crearea de profiluri. Mai multe detalii cu privire la prelucrarea datelor dvs. (imaginii) prin mijloace de supraveghere video (CCTV) realizată de Operator, precum și cu privire la drepturile dvs., sunt prevăzute în Politica privind prelucrarea datelor cu caracter personal prin mijloace de supraveghere video (CCTV), pe care o puteți consulta pe site-ul Operatorului, la adresa https://www.laptopreparatii.ro/informare-supraveghere-video sau scanând Codul QR din imaginea de mai sus, sau la sediul Operatorului.